E-õppe võimalused, keskkonnad, meetodid, rollid e-õppes

E-õppe võimalused koolitajale
* Mitmekesistamine
* Aktiivsuse tagamine
*Tehnilised võimalused
* Materjalide kaitsmine
* Süsteemse suhtumise korraldamine
* Osalejate laialdasem kaasamine

E-õpe

·         õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast,
·         kus õppematerjalid ja suhtlemisvõimalused (nõu küsimine, selgituste andmine, kodutööde esitamine jms) on esitatud veebipõhiselt,
·         kus õppija võtab enesele täieliku vastutuse materjali läbimise ning tööde õigeaegse esitamise eest
·         INNOVATSIOON

E-õpe koondab enda alla nii

* veebipõhist õpet
* arvutipõhist õpet
* virtuaalseid õpperuume
* digitaalset kommunikatsiooni

E-õpe

* Täielikult veebipõhine õpe
* Osaliselt veebipõhine õpe
* Auditoorne õpe veebipõhise toega

Täielikult veebipõhine õpe
Kogu kursuse õppeprotsess
(sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine, tagasiside)
toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.

Osaliselt veebipõhine õpe
kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume, kuid mitte rohkem kui 25 % kogu õppetöö mahust.

Auditoorne õpe veebipõhise toega
kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt, regulaarselt toimuvad auditoorsed loengud, mis moodustavad üle 25 % kogu õppetöö mahust
kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm.

E-õpet kasutatakse
* kursuse õppematerjalide esitamiseks, kusjuures materjalid võivad sisaldada teksti, fotosid, videot ja audiot;
* õppijate ja õpetajate vaheliseks ning õppijate omavaheliseks suhtlemiseks foorumi, postkasti, jututoa või sotsiaalse tarkvara' vahendusel;
* õppimise hõlbustamiseks, kasutades otsingusüsteeme, sõnastikke, fotode andmebaase, viiteid veebis leiduvatele materjalidele;
* õppijate hindamiseks (testid ja ülesanded);
* kursuse administreerimiseks (õppijate ning õpitulemuste haldamine, statistika õppijate tegevuse kohta);
* tagasisideks (elektroonilised küsitlused, foorumid).

E-õppe rakendamine eeldab

* vajalikku tehnilist baasi, internetiühendust;
* koolitajate ja koolitatavate valmisolekut;
* veebipõhiseid õppematerjale.

E-õppe keskkonnad
* Suletud keskkonnad
Moodle
IVA
WebCT
VIKO
jne.
* Avatud keskkonnad
Ajaveeb
         http://kaugkoolitus.wordpress.com
         http://ajaveebikursus.blogspot.com
Wiki

E-õppe meetodid
* Aktiivõpe
* Probleemipõhine õpe
* Projektõpe
* Rollimängud ja simulatsioonid
* Rühmatöö ja arutelud
* Õpikommuunid ja kogukonnad
* Virtuaalne portfoolio

Aktiivõpe

Tegevuse sisu määratud osaleja poolt
Sotsiaalsete oskuste omandamine osaleja aktiivsuse tulem
Protsess ei ole ette planeeritud
Juhendaja kui vaatleja ja suunaja
Probleemipõhine õpe
Osaleja on iseseisev ja aktiivne
Situatsioon reaaleluline
Õiged otsuseid mitu
Õppimine kui koostöö
Õpikeskkonna mitmekesisus
Juhendaja kui vaatleja ja suunaja
Projektõpe
Pikaajaline õpiotstarbeline tegevus
Interdistsiplinaarne
Meeskonnatöö eeldus
Tegevused osalejatekesksed
Ülesanded reaalelulised
Juhendaja kui vaatleja ja suunaja
Rollimängud ja simulatsioonid
Väljamõeldu simuleerimine
Reaalelulise sündmuse modelleerimine
Veebi- või programmipõhisena:
võitlusele orienteeritud
suhtlusele orienteeritud
Rühmatööd ja arutelud
Suurema ülesande jagamine väiksemateks alaülesanneteks
Osalejatevaheline koostöö
Tegevuse kooskõlastatus
Ühine töö vormistamine
Õpikommuunid ja -kogukonnad
Sama huvialaga õppijad
Osalejad erineva taustaga
Aktiivne osalemine vajalik
Kultuuridevaheline suhtlemine
Sotsiaalne õppimine
Virtuaalne portfoolio
Tööde kogum
Portfoolio võib olla:
* töömapp
* näidismapp
* arengumapp
* esindusmapp
* temaatiline mapp

Rollid e-õppes
* Kursuse disainer
* Õpetaja
* Tuutor
* Haridustehnoloog / administraator
* Õppur

Õpetaja rollid
planeerimine
protsessi korraldamine ja läbi viimine
materjalide koostamine
osalejatega suhtlemine
rühmatööde juhendamine
osalejate motiveerimine, nõustamine
hindamine ja tagasiside andmine
korra valvamine ja kaebuste kuulamine
Õpetaja vastutab
* Meedia valimiku eest
* Protsessi planeerimise eest
* Materjalide koostamise ja sisu eest
* Koolitusprotsessi juhtimise eest
* Õppijatega suhtlemise eest
* Õppijate motiveerimise eest
* Koolituse tulemuslikkuse eest

Õppija veebipõhisel kursusel
Omandatavad oskused:
* e-õppimisoskus
* sotsiaalsed oskused
* e-meeskonnatöö oskus
* enesejuhtimise oskus
* aja haldamise oskus
* e-vahendite kasutamise oskus

E-õpe eeldab õppijalt

* usku e-õppe efektiivsusesse
* motivatsiooni olemasolu
* oskust seada eesmärke
* õppeks vajaliku aja leidmist
* enesedistsipliini
* vastutuse tundmist
* aktiivsust suhtlemisel
* julgust küsida
* kirjalikku väljendusoskust
* arvutikasutamise oskust
* tehnilise baasi vastavust nõuetele


GRühmatöö
* Mis täiskasvanute koolitusel sobiks?
    ·         Täielikult veebipõhine õpe
    ·         Osaliselt veebipõhine õpe
    ·         Auditoorne õpe veebipõhise toega
* E-õppe rakendamise võimalused oma koolitusvaldkonnas (kuidas saaksite e-õpet rakendada).
* E-õppe plussid ja miinused


Kasulikud viited
·         Vahendite töölehed
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht
·         E-kursuse kvaliteedi käsiraamat
http://www.e-uni.ee/kvaliteet/kvaliteedikasiraamat.pdf
·         E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad
http://conference2007.e-uni.ee/index.php?n=et&do=22
ryhmatoo.doc
File Size: 41 kb
File Type: doc
Download File

E-õppe plussid ja miinused

E-õppe plussid
Õppimine sobival ajal ja sobivas kohas
Kodutööde tähtajad distsiplineerivad
Koostöö
Materjalid kättesaadavad
Kiire infovahetus
Säästab aega ja raha
Õpe on paindlik (aeg ja tempo)
Toetab suhtlemisraskustega õppijaid

Toetab puuetega õppijat
Õppematerjalid vaheldusrikkad (tekst, graafika, multimeedia jm.)
Lisainformatsiooni hankimine on lihtne
Aitab kaasa õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste ja meeskonnatööoskuste arengule
Sisaldab enesekontrolli võimalusi
Teemade järjekorra valik vaba
Õppematerjalides otsingu võimalused
Saab õppida teiste töödest
E-õppe miinused
Arvuti kasutamise oskus on madal
Tehnilised probleemid
Esitatud tööd must-valgelt kirjas
Puudub vahetu kontakt õppurite ja koolitajate vahel
Materjalid on vaja iseseisvalt läbi töötada
Probleemid tähtaegadega (enesedistsipliin)
Raskused juurdepääsuga kursusele (arvuti, internet)
Tervislikud probleemid (silmad)
Vähene tagasiside
Õppematerjalid nõrga kvaliteediga
Ülesanded sarnased